Veelgestelde vragen nieuwe cao Retail non-food

Er is een cao-akkoord voor de nieuwe cao Retail Non-Food per 1 januari 2021. De cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. We begrijpen dat je vragen hebt over de nieuwe cao. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Staat jouw antwoord er niet tussen? Bel dan met de Ondernemersservice!

Ik zie dat de medewerker ook ontwikkelingsbudget krijgt in 2021. Tot wanneer loopt de afspraak over het ontwikkelingsbudget? (IOB) 

Gezien de huidige coronacrisis zijn zo min mogelijk wijzigingen ten aanzien van de vorige cao afgesproken om rust en continuïteit te waarborgen. De afspraak over het IOB is blijven staan. Wel is de afspraak op een paar punten gewijzigd. Afgesproken is dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en ook bij overlijden van de medewerker het budget onmiddellijk wordt teruggestort aan de werkgever. En voor medewerkers van 60 jaar en ouder die schriftelijk aangeven geen prijs te stellen op IOB, hoeft de werkgever geen IOB af te dragen.

De afspraak over het individueel ontwikkelbudget loopt tot 31 maart 2024.

Moet ik dit budget rechtstreeks uitbetalen aan mijn werknemer?

Nee. Op basis van de informatie uit de salarisadministratie weet De Leerrekening welke medewerkers recht hebben op een ontwikkelbudget. De Leerrekening stuurt hiervoor namens Stichting Derdengelden IOB maandelijks (of bij verloning per vier weken vierwekelijks) een factuur. Deze gelden worden veilig beheerd door de Stichting Derdengelden IOB, die door sociale partners wordt bestuurd. Als medewerkers gebruik maken van het budget, daalt het saldo.

Per 1 januari 2019 maakt de afspraak over extra dagen in verband met leeftijd en dienstverband geen onderdeel meer uit van de cao. Geldt dit voor al mijn medewerkers?

Medewerkers die op grond van de cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 op 31 december 2018 recht op extra dagen hebben in verband met leeftijd of dienstverband, blijven deze dagen behouden.

Extra dagen in verband met leeftijd op grond van Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018

De medewerker met een leeftijd van: 

  • 50 tot 55 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 1/5 van het aantal basisuren per week
  • 55 tot 60 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week
  • 60 jaar of ouder heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 3/5 van het aantal basisuren per week

Extra dagen in verband met dienstverband op grond van Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018

De medewerker met een dienstverband van: 

  • 25 tot 40 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week
  • 40 jaar of meer heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 4/5 van het aantal basisuren per week

Bij een samenloop geldt voor de medewerker alleen de meest gunstigste regeling.

Wanneer een medewerker op 31 december 2018 dus minimaal de 50-jarige leeftijd heeft bereikt en/of een dienstverband van 25 jaar, heeft de medewerker jaarlijks extra vakantie-uren die hij blijft behouden. Dit recht blijft bevroren. De medewerker ontvangt geen nieuwe extra vakantie-uren. 
Voorbeeld: een medewerker die op 1 januari 2019 50 jaar wordt krijgt geen extra vakantiedagen. Een medewerker die 31 december 2018 50 jaar was blijft het recht op 1/5 van het aantal basisuren per week behouden, maar zal niet meer wanneer hij 55 jaar wordt 1/5 van het aantal basisuren per week aan extra-vakantie-uren erbij krijgen.

Medewerkers die gebruik maken van de regeling aanpassing arbeidsduur in verband met duurzame inzetbaarheid leveren de extra dagen in verband met leeftijd of dienstverband in.

Medewerkers die na 1 januari 2019 in dienst zijn gekomen of op die datum geen recht hebben op extra dagen, zullen geen extra dagen in verband met leeftijd of dienstverband meer ontvangen.

Ik zie dat voor e-commercebedrijven de toeslag voor werken tussen 22:00 uur en 24:00 uur niet van toepassing is? Ik heb een e-commerce afdeling, is dat daarvoor ook van toepassing?

Dit geldt voor zowel e-commerebedrijven en voor bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht. Onder e-commerce-activiteiten wordt verstaan: activiteiten die samenhangen met of voortvloeien uit bestellingen die via het internet (kunnen) worden gedaan. Deze bepaling is daardoor ook van toepassing op een e-commerce afdeling.

Hoe pas ik de verkoop van extra vakantiedagen toe? 

De medewerker mag in april maximaal vier bovenwettelijke vakantiedagen van het voorgaande jaar verkopen. Voor parttimers dient het aantal naar rato te worden berekend. De vakantiedagen worden tegen de waarde van het loon inclusief vakantietoeslag en opbouw aan vakantiedagen verkocht.

Voor de berekening hiervan dien je het salaris over de te verkopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,17. 

Hoe pas ik de koop van extra vakantiedagen toe?

De medewerker heeft recht om in april maximaal vier extra vakantiedagen te kopen. Voor parttimers dient het aantal naar rato te worden berekend. De vakantiedagen worden tegen de waarde van het loon inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen gekocht. Voor de berekening hiervan dien je het salaris over de te kopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,17. 

Houd er rekening mee dat in de maand dat de verrekening met het loon plaatsvindt, in ieder geval gemiddeld minimaal het minimumloon over de gewerkte uren wordt uitbetaald. Een oplossing kan zijn om de verrekening plaats te laten vinden in mei wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald, zodat er meer ruimte is voor verrekening. Indien de werknemer in dezelfde kalenderjaar de gekochte dagen niet opneemt, worden de dagen tegen dezelfde waarde voor 31 december uitbetaald. 

Als mijn medewerker al standaard een zaterdag of zondag vrij is in de week mag de medewerker dan nog een niet-inroosterbare zaterdag of zondag aanwijzen 1 keer in de maand?

Nee, de medewerker heeft dan namelijk al standaard een niet-inroosterbare dag op een zaterdag of zondag.

In het onderhandelaarsakkoord zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Per wanneer gaan de wijzigingen van de cao in?

De wijzigingen van de cao gaan in op een nog nader te bepalen moment waarover partijen nog in overleg gaan. De data van enkel de loonsverhogingen zijn wel bekend omdat deze samenvallen met de datum van de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Delen
maandag, 7 december 2020
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08