Privacy statement

Tuinbranche Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tuinbranche Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tuinbranche Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) verenigingsleden worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • om je te kunnen informeren over de activiteiten van Tuinbranche Nederland en voordelen van partners;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het nakomen van de afspraken tussen Tuinbranche Nederland en onze partners;
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van Tuinbranche Nederland (zoals onderzoek welke producten/diensten populair/succesvol zijn);
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van Tuinbranche Nederland;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
 • voor eventuele geschilbeslechting;
 • voor administratieve doeleinden;
 • om je aan te melden voor het magazine Tuinzaken;
 • voor het uitvoeren van een kredietbeoordeling.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • omzetgegevens;
 • bankgegevens;
 • BTW nummer.

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 20 jaar in verband met diensten die zijn afgenomen en de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die wij als organisatie daarvoor dragen.

Als medewerker van een organisatie die bij Tuinbranche Nederland is aangesloten kan je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Tuinbranche Nederland hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van advisering
Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) partijen die een dossier uit handen geven en wederpartij worden door CBW-Mitex Service B.V. h.od.n. INretail Service verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Voor het geven van juridisch, bedrijfs- of personeelsadvies in de breedste zin van het woord. Zoals:
  • Het voeren van procedures bij gerechtelijke instanties of het UWV;
  • Geschilbeslechting;
  • Het opvragen van financieringsmogelijkheden;
  • Het maken van een bedrijfsanalyse;
  • Bepalen van opleidingsbehoeftes;
  • Uitvoering geven aan duurzame inzetbaarheidstrajecten.
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van INretail;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
 • voor administratieve doeleinden;

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst van opdracht tot advisering;
 • Gegevens van een wederpartij worden verwerkt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Onze opdrachtgever heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan INretail Service de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • omzetgegevens;
 • bankgegevens;
 • BTW nummer;
 • Gegevens wederpartij in het kader van juridisch advies (naam, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisgegevens, personeelsdossier)

Deze persoonsgegevens worden door INretail opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de opdracht en daarna gedurende maximaal 20 jaar in verband met diensten die zijn afgenomen en de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die CBW-Mitex Service B.V. h.od.n. INretail Service als organisatie daarvoor dragen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de abonnee over ontwikkelingen in de branche, evenementen en aanbiedingen van collectieve partners;

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst of inschrijving voor onze nieuwsbrief via onze website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres.
 • geslacht
 • geboortedatum

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het registreren van deelnemers van een evenement of bijeenkomst;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek na een evenement;
 • Het uitbrengen van een nieuws- of persbericht na een evenement.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst of inschrijving voor een evenement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • beeldmateriaal/foto’s.

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Aanmeldingen voor evenementen worden tot maximaal 3 maanden na het evenement bewaard.

Tijdens een bezoek aan een evenement kunnen er foto’s worden gemaakt. Deze kunnen daarna op onze website of op onze sociale media worden geplaatst om een sfeerimpressie te kunnen geven van het evenement. De gemaakt foto’s worden enkel gebruikt voor berichtgeving over het evenement. Voor commercieel gebruik van beeldmateriaal of foto’s zal altijd toestemming worden gevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van marktonderzoek
Persoonsgegevens voor marktonderzoek worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoeren van marktonderzoek in en naar de branche om belangstellenden te kunnen informeren over omzet- en andere brancheontwikkelingen;
 • Het uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit en tevredenheid over onze dienstverlening.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum.

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 1 jaar na afronding van het onderzoek.

Verwerking van persoonsgegevens gebruikers Branche RI&E

Persoonsgegevens van gebruikers van de Branche RI&E worden door Tuinbranche Nederlandverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het aan kunnen bieden van een branche RI&E via het Arbo managementsysteem  van Raatwerk.
 • Het kunnen informeren van ondernemers in de branche over de arbeidsomstandigheden binnen de branche en wetgeving die daar bij komt kijken.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de overeenkomst tot deelname en het gerechtvaardigd belang dat Tuinbranche Nederland heeft om ondernemers in de branche te informeren over veilige arbeidsomstandigheden in de branche en ontwikkelingen die op dat gebied spelen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Naam bedrijf.

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen gedurende de tijd dat je gebruik maakt van de Branche RI&E. Als deelnemer kan je jouw account op het Arbo management te allen tijde wissen.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden
Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten, meestal door een regio-adviseur of branchespecialist.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming of uitvoering van de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, daarna nog maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen;
 • eventuele overige informatie toegestuurd door sollicitant.

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een sollicitatie heeft lopen en daarna nog maximaal 4 weken, tenzij er wordt overeengekomen dat de sollicitatie in portefeuille mag worden bewaard, dan maximaal 1 jaar.
 • Open sollicitaties worden gedurende maximaal 1 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht
Persoonsgegevens van bezoekers worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vergroten van de veiligheid van personeel, bezoekers en ter voorkoming en opsporing van onder andere fraude, diefstal en vernielingen  in en rondom ons Retailhuis.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou gebruiken:

 • beeldmateriaal en/of foto’s

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of ter ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Verwerking van persoonsgegevens bezoekers Retailhuis
Persoonsgegevens van bezoekers worden door Tuinbranche Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Op basis van wetgeving zijn wij verplicht bezoekers in ons kantoorpand te registreren ten behoeve van een mogelijke evacuatie of andere calamiteit.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Wettelijke verplichting

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuinbranche Nederland de volgende persoonsgegevens van jou gebruiken:

 • naam
 • geslacht

Jouw persoonsgegevens worden door Tuinbranche Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende maximaal 24 uur.

Cookies
Om te zorgen dat onze website goed wordt weergegeven en jij daardoor gemakkelijk op onze website kan surfen, maken we gebruik van technisch noodzakelijke cookies. De cookies onthouden bijvoorbeeld een bepaalde indeling of instelling die jij zelf gemaakt hebt.

Zo gebruiken wij cookies voor:
- het opslaan van voorkeuren, zoals locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
- het uitlezen van jouw browserinstellingen om onze websites optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven;
- het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
- het gelijkmatig belasten van de websites, waardoor de sites bereikbaar blijven;
- het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat jij die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
- het onthouden van informatie die jij zelf invult op een pagina van een website, zodat jij niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
- het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als jij veel gegevens moet invullen;
- het mogelijk maken om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van de chatfunctie.

Via onze website www.tuinbranche.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo weken wij samen met een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website(s)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes.
 • Het verzorgen van beveiliging buiten kantoortijden;
 • Het drukken en verzenden van het magazine Tuinzaken;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners
Tuinbranche Nederland heeft met diverse bedrijven en instellingen collectieve afspraken gemaakt ten behoeve van de leden. Tuinbranche Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan leveranciers tenzij je hiervoor een verzoek indient, bijvoorbeeld door het aanvragen van informatie, een offerte of het plaatsen van een bestelling bij een van de partners. Wanneer je reclame of andere uitingen ontvangt over het ledenvoordeel van Tuinbranche Nederland die afkomstig lijken van de betreffende partner, heeft geen uitwisseling van gegevens plaatsgevonden. Dergelijke mailingen worden namelijk door Tuinbranche Nederland verzonden. Wanneer je ingaat op een aanbieding die je via Tuinbranche Nederland ontvangt, dan komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen jou en de betreffende partner. Op alle verwerkingen van persoonsgegevens die daaruit voortvloeien is het privacy beleid van de betreffende partner van toepassing. Tuinbranche Nederland heeft daar verder geen bemoeienis mee of invloed op. De partners van Tuinbranche Nederland maken aan ons kenbaar welke Tuinbranche Nederland-leden gebruik maken van bepaalde aanbiedingen. In sommige gevallen worden ook verbruiksgegevens door de partner aan ons doorgegeven. Deze gegevens worden door ons opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te kunnen evalueren. Ook worden deze gegevens gebruikt om afspraken met de partners na te kunnen komen (bijv. voor de vergoeding die wij van de partners ontvangen).

Bewaartermijn
Tuinbranche Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tuinbranche Nederland van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Tuinbranche Nederland
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG te Zeist
privacy@tuinbranche.nl