Lidmaatschap

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

  • Lobbykracht in Brussel, Den Haag én in jouw regio
  • Actuele marktcijfers & trends
  • Gratis en snel antwoord op je vragen over bijvoorbeeld cao, personeel, wetten en regels
  • Juridisch-, bedrijfs- en personeelsadvies tegen een speciaal ledentarief
  • Besparing op o.a. verzekeringen, energie, telefonie/internet en brandstof
  • Op elk moment van de dag informatie opzoeken en documenten downloaden op onze website
  • Wekelijkse nieuwsbrief met belangrijke ondernemersinformatie
  • Workshops, informatiesessies en events.

Download aanmeldformulier

Contributieregeling en contributie 2020

1. Algemeen

Basis
1.1 De contributie vormt de financiële basis voor Tuinbranche Nederland. De contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld en kan met de inflatiecorrectie worden verhoogd.
1.2 Voorwaarden 1.3 en 1.4 (nieuwe leden), 1.5 (korting incasso), 1.6 (tijdstip facturering), 1.7 (beëindiging en opzegging) gelden voor alle ledengroepen.

Nieuwe leden
1.3 Nieuwe leden van Tuinbranche Nederland krijgen een korting van 50% voor de eerste 12 maanden van het lidmaatschap of 25% voor de eerste 24 maanden van het lidmaatschap. Deze korting geldt niet voor geassocieerde leden. Een nieuw lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 24 maanden.
1.4 Hierbij geldt als voorwaarde dat men de afgelopen 3 jaar geen lid is geweest van Tuinbranche Nederland. Nieuwe leden betalen contributie naar rato van het aantal maanden dat men lid is in een kalenderjaar.

Korting bij automatische incasso
1.5 Na aanmelding ontvangen leden een bevestiging en krijgt men de gelegenheid een machtiging voor automatische incasso in te vullen. Wanneer leden via automatische incasso betalen ontvangen zij een korting van 2%.

Tijdstip facturering
1.6 De facturering van de contributie vindt telkens uiterlijk op 1 april van het betreffende jaar plaats.

Beëindiging en opzegging
1.7 Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per einde van een kalenderjaar. Voor opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Derhalve dienen opzeggingen voor 1 oktober van een lopend jaar schriftelijk aan Tuinbranche Nederland kenbaar te worden gemaakt.

2. Retail en hoofdkantoren

Algemeen
2.1 Retailleden kunnen op individuele basis lid zijn of via een franchiseorganisatie of inkooporganisatie.
2.2 Voor deelnemers aan franchiseorganisaties en inkooporganisaties geldt een korting.
2.3 Voor filialenbedrijven geldt eveneens een korting. Volgens de statuten luidt de definitie van een filiaal: “Onder filiaal/nevenvestiging dient in dit verband te worden verstaan een rechtspersoon of vennootschap die in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek is verbonden met een lid. Ook een natuurlijk persoon die een onderneming drijft kan als filiaal/nevenvestiging kwalificeren, indien en zodra economische eenheid en organisatorische verbondenheid bestaat met een lid.”

Zelfstandig lidmaatschap retail
2.4 Het basistarief voor alle retail-leden bedraagt € 969,- per jaar.
2.5 Zelfstandige retail-leden met een jaaromzet van minder dan € 500.000,- komen in aanmerking voor een contributie van € 627,- per jaar. De bewijslast voor de gereduceerde contributie ligt bij de ondernemer. Hiervoor moet jaarlijks een door de accountant ondertekende verklaring worden verstuurd naar het bureau van Tuinbranche Nederland.

Formules, inkooporganisaties en filiaalbedrijven
2.6 Formules, inkooporganisaties en filiaalbedrijven kunnen voor de deelnemende bedrijven een korting ontvangen op het basistarief van  € 969,- per jaar.
2.7 a. Deelnemers aan een franchiseformule of inkooporganisatie krijgen op het basistarief, 25% korting op voorwaarde dat de factuur naar de franchiseformule gaat en alle deelnemers van de formule of inkooporganisatie lid zijn van Tuinbranche Nederland. Het debiteurenrisico is voor rekening van de betreffende organisatie.
b. Filiaalbedrijven binnen een collectief ontvangen 50% korting op het basistarief, de hoofdvestiging ontvangt een korting van 25% op het basistarief.
c. De formulegever of inkooporganisatie betaalt het basistarief.
2.8 a. Filiaalbedrijven krijgen 50% korting op het basistarief.
b. De hoofdvestiging betaalt het basistarief.

3. Leveranciers
3.1 De contributie voor de leden van de sectie leveranciers bedraagt € 1.841,-.
3.2 Leveranciers met een jaaromzet van minder dan € 1.000.000,- komen in aanmerking voor een contributie van € 920,50,- per jaar. De bewijslast voor de gereduceerde contributie ligt bij de ondernemer.
3.3 a. Deelnemers / leveranciers aan een (commercieel) samenwerkingsverband krijgen op het basistarief 25% korting op voorwaarde dat de factuur naar de centrale organisatie gaat en alle deelnemers van het samenwerkingsverband lid zijn van Tuinbranche Nederland. Het debiteurenrisico is voor rekening van de betreffende organisatie.
b. De centrale organisatie betaalt het basistarief.

4. Geassocieerde leden
4.1 Bedrijven die diensten of producten aanbieden die bedoeld zijn voor de leden van de vereniging, óf de vereniging zelf, kunnen zich aansluiten als geassocieerde van de vereniging.
4.2 De bijdrage voor geassocieerden bedraagt € 1.841,- per jaar.

Contact

Bezoekadres:
Arnhemse Bovenweg 100 /
3708 AG Zeist

Postadres:
Postbus 762 | 3700 AT Zeist

Telefoon: 088 97 30 608
E-mail: info@tuinbranche.nl