Groene Klimaatpleinen in Fryslân

Op 21 maart 2022, de eerste dag van de lente, is de samenwerking tussen de partijen uit het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK) en acht tuincentra bekrachtigd bij Tuincentrum Groen Goed Menken in Haule. De tuincentra kregen van het FBWK een bijdrage voor Groene Klimaatpleinen. Deze zijn ontwikkeld door Tuinbranche Nederland om hiermee bezoekers te verleiden hun tuin biodivers en watervriendelijk in te richten. De partijen gaan de komende jaren actief samenwerken om bewoners te helpen bij het maken van keuzes om bijvoorbeeld wateroverlast en hitte in hun tuin te beperken.

Opschalen en versnellen 

De tuin kan dé plek zijn om biodiversiteit te bevorderen én om wateroverlast en hittestress op te lossen. Het klimaat verandert rap en dat merken we allemaal de afgelopen jaren. Meer periodes van droogte én hevige piekbuien en verlies van biodiversiteit. Zowel Tuinbranche Nederland als Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en de Friese gemeenten die samen het FBWK vormen voelen de urgentie om te versnellen en op te schalen. Uit onderzoek blijkt dat mensen wel willen bijdragen aan een betere leefomgeving, maar vaak niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Daarnaast blijkt uit gedragsonderzoek, dat mensen willen veranderen als het ze gemakkelijk wordt gemaakt én als het ze een voordeel oplevert. 

Pleidooi door de sprekers

Douwe Hoogland, gedeputeerde van de provincie Friesland, benadrukte het belang van het samenwerken in de water- en klimaatopgave die ons allemaal aangaat. Annet van der Hoek, portefeuillehouder FBWK bij Wetterskip Fryslân, bekrachtigde dit en vertelde hoe de waterhuishouding in Fryslân zich verhoudt tot bewoners met een tuin. Gerben Korten, strategisch omgevingsmanager van Vitens, onderstreepte het belang van het verminderen van het gebruik van drinkwater in de tuin. Frank van het Heide, directeur Tuinbranche Nederland, prees de samenwerking omdat is gebleken dat zo stappen gemaakt kunnen worden. Daarna gingen gemeenten en tuincentra met elkaar in gesprek voor kennismaking en afspraken voor mooie acties om het (tuin)klimaat te steunen. Het klimaatplein in Haule werd op feestelijke wijze geopend door wethouder Fimke Hijlkema die namens de Friese gemeenten inging op de kansen om lokaal invulling aan de klimaatpleinen te geven. 

Informatie en inspiratie op één plek

De Groene Klimaatpleinen hebben vier pijlers: groene daken, water in de tuin, tegel eruit, wat erin en de levende tuin. De medewerkers van de tuincentra krijgen een speciale opleiding om bezoekers goed en deskundig te kunnen informeren. Daarnaast is er informatie te vinden over subsidieregelingen van de overheid waar mensen mogelijk voor in aanmerkingen komen. Ook werken de gemeenten samen met het lokale tuincentrum om bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten voor nieuwbouwwijken of workshops op de locatie van de tuincentra te organiseren. De bezoeker kan alle informatie in relatie tot de vier thema’s ook vinden op de site www.groenklimaatplein.nl. Daar vindt men ook alle informatie over beschikbare subsidies. 

Delen
dinsdag, 22 maart 2022
Delen