Energieverbruik

Veel ondernemers zijn er al mee bezig. Maatregelen om het energieverbruik in tuincentra te verminderen of om stroom op te wekken door het plaatsen van zonnepanelen.

Tuinbranche Nederland heeft in samenwerking met INretail een tool ontwikkeld waarbij leden kunnen kijken welke wettelijke maatregelen zij moeten nemen om het energieverbruik te verminderen. Maar we willen door middel van een scan ook kijken welke maatregelen in de toekomst kunnen worden genomen om het energieverbruik verder te verminderen.\

Informatieplicht Wet Milieubeheer

Vanaf 1 juli 2019 is er een informatieplicht opgenomen in de Wet Milieubeheer (art 2.15). Bedrijven moeten een opgave doen van de door hen genomen energiebesparende maatregelen. Als dit nu nog niet gebeurd is, kan een dwangsom worden opgelegd. Bedrijven die zowel te maken hebben met de EED energie-auditplicht als met de Informatieplicht Energiebesparing, hadden uitstel tot 5 december 2019 om aan hun Informatieplicht te voldoen.  

In de Wet Milieubeheer staat een lijst met Erkende Maatregelen. Dit zijn energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Er bestaan verschillende lijsten voor verschillende sectoren. Hier kies je de lijst die het meest op jouw bedrijf van toepassing is. Retailers vallen onder de lijst 'Detailhandel'. Voor leveranciers zal in de meeste gevallen 'Bedrijfshallen' het meest passend zijn.

De informatieplicht is bedoeld om te controleren of de Erkende Maatregelen door bedrijven zijn toegepast.

Wanneer een informatieplicht?
Bedrijven hebben een informatieplicht als zij ofwel meer dan 50.000 kWh aan stroom verbruiken of als zij 25.000 m³ gas verbruiken.

LET OP! Het gaat om het totaalgebruik per jaar. Zelf opgewekte (zonne-/wind)energie mag niet worden afgetrokken van het totaal verbruik per jaar.  

Uitzonderingen
Voor de volgende instellingen geldt geen informatieplicht:

  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO²-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet Milieubeheer);
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • Type C-inrichtingen, volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer;
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Geen uitzondering, wel uitstel
Ondernemers die reeds een energie-auditplicht (EED) hebben voor de hele onderneming moeten wel voldoen aan de informatieplicht per inrichting. Zij hebben echter uitstel gekregen voor het invullen van de informatieplicht tot 5 december 2019.

Stappenplan informatieplicht
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan gemaakt waarin kan worden bepaald of een bedrijf informatieplichtig is.

Waar moet worden gerapporteerd?
Informatie over de energiebesparende maatregelen moet worden geregistreerd in het E-loket van de RVO. Daarvoor is een eHerkenningsnummer (niveau 1) nodig. Na het aanvragen ontvang je na 5 werkdagen het nummer. Leden van Tuinbranche Nederland kunnen hun eHerkenning met korting aanvragen via INretail.

Wat heb ik nodig?

  • KvK-nummer
  • NAW-gegevens
  • Contactinformatie van uw bedrijf of instelling

Daarnaast zijn de maandfacturen van uw energieleverancier, of is de eindafrekening van uw energieleverancier nodig. U moet uw verbruik baseren op de jaren 2017 of 2018. Verder worden er een aantal technische gegevens over het pand in kwestie gevraagd.

Wanneer moet zijn gerapporteerd?
Uiterlijk 1 juli 2019 moest de melding per inrichting binnen zijn.

Hoe vaak moet worden gerapporteerd?
Eens per vier jaar, startend in 2019, moet worden gerapporteerd.

Wie is het bevoegd gezag?
Controle op de ingevulde data wordt door de gemeenten uitgevoerd. Zij halen de informatie uit het E-loket en kunnen een controle doen. De gemeente kan deze taak ook delegeren aan anderen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de provincie.

Wat wordt gecontroleerd?
Allereerst wordt gecontroleerd of aan de informatieplicht is voldaan. Daarnaast kan worden gecontroleerd of de Erkende Maatregelen die voor de sector zijn benoemd ook door de bedrijfseenheid zijn toegepast.

Wat zijn de Erkende Maatregelen?
De Erkende Maatregelen zijn op twee manieren te vinden:

  • In het Stappenplan Informatieplicht is makkelijk weergegeven over welke maatregelen het gaat. Dit is te vinden in stap 2. Kies daarbij de lijst die het meest op uw branche van toepassing is.
  • De volledige lijst met maatregelen is te vinden op InfoMil.

Boetes?
Op het niet voldoen aan een van deze beide aspecten zal handhavend worden opgetreden. Afhankelijk van de onderneming kan eerst worden gezegd dat alsnog moet worden voldaan. Een andere mogelijkheid is een dwangsom per week.

Extra mogelijkheden voor leden van Tuinbranche Nederland
In samenwerking met INretail hebben we een tool gemaakt waarin retail-leden een check kunnen doen rondom de Wet Milieubeheer. De tool maakt het makkelijk om een rapportage op te zetten en geeft weer wat er nog gedaan moet worden omtrent de Erkende Maatregelen. Helaas is deze tool alleen geschikt voor leden die in de retail zitten. Voor leveranciers is deze niet geschikt, omdat zij onder een andere lijst met Erkende Maatregelen vallen. 

Naar de tool

Extra informatie
Extra informatie over de Wet Milieubeheer en de informatieplicht kan je vinden:

Registreren

Heb je nog vragen? Neem dan even contact op met de Ondernemersservice of Toon Wurfbain.

Delen
maandag, 17 februari 2020
Delen