Energieverbruik

Veel ondernemers zijn er al mee bezig. Maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Of het nou gaat om een tuincentrum, een bedrijfshal of een kantoorpand: in onze branche zijn er volop kansen, maar ook verplichtingen om het energieverbruik verder te verduurzamen.

Tuinbranche Nederland heeft in samenwerking met MKB Nederland een tool ontwikkeld waarbij leden - zowel tuincentra als leveranciers - kunnen kijken welke wettelijke maatregelen verplicht zijn om het energieverbruik te verminderen. Maar we willen door middel van een scan ook kijken welke maatregelen kunnen worden genomen om het energieverbruik verder te verminderen. Want naast de wettelijke eisen liggen er ook kansen voor ondernemers.

Over de tool

Duurzaam. Energie. Besparen. DEB ondersteunt mkb-ondernemers hun bedrijf duurzamer te maken. Het platform helpt bij de realisatie van de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen in de Wet milieubeheer waarin de Erkende Maatregelen Lijst (EML) is opgenomen. Daarnaast krijg je inzicht in stimuleringsregelingen en virtueel contact met andere ondernemers die vertellen wat zij hebben gedaan. De missie van DEB is om een concrete uitwerking en passende adviezen te bieden. Zo wordt duurzaamheid voor iedere ondernemer een realistische opgave. Het initiatief koppelt de meerwaarde voor de samenleving aan kostenreductie binnen de onderneming.

Kijk wat jij kan besparen!

Ga naar de tool

Wettelijke eisen - Wet Milieubeheer

In de Wet Milieubeheer staat sinds 2015 een lijst met Erkende Maatregelen. Dit zijn energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Er bestaan verschillende lijsten voor verschillende sectoren. Hier kies je de lijst die het meest op jouw bedrijf van toepassing is. Retailers vallen onder de lijst 'Detailhandel'. Voor leveranciers zal in de meeste gevallen 'Bedrijfshallen' het meest passend zijn.

Vanaf 1 juli 2019 is er een informatieplicht opgenomen in de Wet Milieubeheer (art 2.15). Bedrijven moeten eens in de vier jaar een opgave doen van de door hen genomen energiebesparende maatregelen. Als dit nu nog niet gebeurd is, kan een dwangsom worden opgelegd. Voor bedrijven die zowel te maken hebben met de EED energie-auditplicht als met de Informatieplicht Energiebesparing geldt een uizondering. Zij hadden uitstel tot 5 december 2019 om aan hun Informatieplicht te voldoen.  

De informatieplicht is bedoeld om te controleren of de Erkende Maatregelen door bedrijven zijn toegepast.

Wanneer een informatieplicht?
Bedrijven hebben een informatieplicht als zij ofwel meer dan 50.000 kWh aan stroom verbruiken of als zij 25.000 m³ gas verbruiken.

LET OP! Het gaat om het totaalgebruik per jaar. Zelf opgewekte (zonne-/wind)energie mag niet worden afgetrokken van het totaal verbruik per jaar.  

Uitzonderingen
Voor de volgende instellingen geldt geen informatieplicht:

  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO²-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet Milieubeheer);
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • Type C-inrichtingen, volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer;
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Stappenplan informatieplicht
Twijfel je nog of dit voor jouw onderneming geldt? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan gemaakt waarin kan worden bepaald of een bedrijf informatieplichtig is.

Waar moet worden gerapporteerd?
Informatie over de energiebesparende maatregelen moet worden geregistreerd in het E-loket van de RVO. Daarvoor is een eHerkenningsnummer (niveau 1) nodig. Na het aanvragen ontvang je na 5 werkdagen het nummer. Leden van Tuinbranche Nederland kunnen hun eHerkenning met korting aanvragen via INretail.

Wat heb ik nodig?

  • KvK-nummer
  • NAW-gegevens
  • Contactinformatie van uw bedrijf of instelling

Daarnaast zijn de maandfacturen van uw energieleverancier, of is de eindafrekening van uw energieleverancier nodig. Verder worden een aantal technische gegevens over het pand in kwestie gevraagd.

Wanneer moet zijn gerapporteerd?
Uiterlijk 1 juli 2019 moest de melding per inrichting binnen zijn. Daarna moet eens in de vier jaar worden gerapporteerd. 

Wie is het bevoegd gezag?
Controle op de ingevulde data wordt door de gemeenten uitgevoerd. Zij halen de informatie uit het E-loket en kunnen een controle doen. De gemeente kan deze taak ook delegeren aan anderen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de provincie.

Wat wordt gecontroleerd?
Allereerst wordt gecontroleerd of aan de informatieplicht is voldaan. Daarnaast kan worden gecontroleerd of de Erkende Maatregelen die voor de sector zijn benoemd ook door de bedrijfseenheid zijn toegepast.

Wat zijn de Erkende Maatregelen?
De Erkende Maatregelen zijn op twee manieren te vinden:

  • In het Stappenplan Informatieplicht is makkelijk weergegeven over welke maatregelen het gaat. Dit is te vinden in stap 2. Kies daarbij de lijst die het meest op jou van toepassing is.
  • De volledige lijst met maatregelen is te vinden op InfoMil.

Boetes?
Op het niet voldoen aan een van deze beide aspecten zal handhavend worden opgetreden. Afhankelijk van de onderneming kan eerst worden gezegd dat alsnog moet worden voldaan. Een andere mogelijkheid is een dwangsom per week.

Extra informatie
Extra informatie over de Wet Milieubeheer en de informatieplicht kan je vinden:

Heb je nog vragen? Neem dan even contact op met de Ondernemersservice.

Delen
maandag, 17 februari 2020
Delen